Regulamin biblioteczny

§1
Zasady ogólne
1. Regulamin korzystania z materiałów i usług, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady korzystania z materiałów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łaskarzewie
2. Prawo do korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w Ustawie o bibliotekach oraz niniejszym Regulaminie.
3. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych , korzystanie ze zbiorów zgromadzonych w czytelni oraz korzystanie ze sprzętu komputerowego jest bezpłatne.
4. Osoba zamierzająca korzystać z usług Biblioteki zobowiązana jest do okazania dowodu tożsamości w celu dokonania zapisu w elektronicznej bazie zarejestrowanych użytkowników Biblioteki.
5. W bazie przechowywane są następujące dane:
- imię i nazwisko
- PESEL
- adres stałego pobytu
- numer telefonu kontaktowego
- przynależność do grupy społeczno-zawodowej (według klasyfikacji GUS)
- opcjonalnie – adres tymczasowego pobytu lub imię i nazwisko oraz adres opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej.
6. Osoba zapisująca się do Biblioteki zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i podpisania  oświadczenia potwierdzającego ten fakt. Złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych i ewentualnych roszczeń prawnych za nieregulowane zobowiązania wobec Biblioteki. Ponad to wiąże się z przyjęciem odpowiedzialności za stan techniczny wypożyczonych materiałów bibliotecznych i ich terminowy zwrot.
7. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług Biblioteki po uprzednim podpisaniu przez rodziców lub opiekunów prawnych odpowiedniego zobowiązania. Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
8.  Osoba zapisana do Biblioteki zobowiązana jest do informowania Biblioteki o każdej zmianie miejsca stałego lub czasowego pobytu oraz numeru telefonu kontaktowego w możliwie najkrótszym terminie.


§2
Karty biblioteczne
1. Podczas zapisu do Biblioteki użytkownikowi wydawana jest elektroniczna karta biblioteczna, na której znajduje się: herb miasta Łaskarzew, nazwa i adres Biblioteki, domena strony internetowej, kod kreskowy, numer karty wraz z numerem identyfikacyjnym PIN oraz numer telefonu do Biblioteki.
2. Karta biblioteczna obowiązuje w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łaskarzewie.
3. Użytkownik zobowiązany jest do okazania karty z chwilą dokonywania  wypożyczenia. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych nie jest możliwe bez okazania karty.
4. Za osoby niepełnoletnie wypożyczeń z użyciem karty bibliotecznej mogą dokonywać rodzice lub opiekunowie prawni. W przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych – również inne osoby upoważnione przez posiadacza karty.
5. Pracownicy biblioteki mogą żądać okazania karty od osób korzystających z czytelni.
6. Osoba, która utraciła kartę, zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Biblioteki osobiście lub telefonicznie. W przeciwnym razie zostanie obciążona kosztami wynikłymi z posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione.
7. Od momentu powiadomienia o utracie karty odpowiedzialność za skutki posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione przejmuje Biblioteka.
8. Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne. Za wydanie duplikatu karty utraconej lub zniszczonej przez użytkownika pobierana jest opłata w wysokości 5 zł.


§ 3
Zasady wypożyczania materiałów bibliotecznych
1. Liczba wypożyczeń nie może przekroczyć 4 pozycji.
2. W przypadku osób starszych i niepełnosprawnych możliwe jest zwiększenie limitu do 8 wypożyczonych woluminów książek.
3.  Bibliotekarz może ograniczyć liczbę wypożyczanych pozycji osobom nie posiadającym stałego miejsca pobytu na terenie miasta Łaskarzew oraz innym osobom korzystającym z wypożyczalni nie dłużej niż 12 miesięcy. Od osób tych, za każdą wypożyczoną pozycję,  może być pobrana kaucja zwrotna w wysokości  30 zł. Kaucja może być zwrócona wyłącznie na podstawie pokwitowania wydanego przez Bibliotekę przy jej wnoszeniu.
4.  Ustala się następujące okresy wypożyczeń dla poszczególnych rodzajów materiałów bibliotecznych:
- Lektury szkolne, literatura popularno-naukowa i pozycje szczególnie cenne – 7 lub 14 dni,
- Pozostałe książki – 30 dni
Powyższe okresy wypożyczenia ulegają automatycznie wydłużeniu w przypadku gdy termin zwrotu przypada w dniu, w którym Biblioteka jest nieczynna.
5. Nie wypożycza się wydawnictw z księgozbioru podręcznego na zewnątrz Biblioteki.
6. Wszelkie uszkodzenia i defekty wypożyczonych materiałów bibliotecznych należy zgłaszać niezwłocznie po ich zauważeniu.
7. Termin zwrotu można przedłużyć przed jego upływem osobiście, telefonicznie lub poprzez stronę internetową Biblioteki, jeśli wypożyczona pozycja nie została wcześniej zarezerwowana przez innego czytelnika. Zwrot materiałów przedłuża się tylko jeden raz i o połowę okresu wypożyczenia.
8. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej pozycji, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
9.  Wypożyczający może zarezerwować materiały biblioteczne aktualnie wypożyczone przez innych użytkowników. Zarezerwowane materiały należy odebrać w ciągu 3 dni od dnia powiadomienia.  Po tym terminie rezerwacje są anulowane.
10. W przypadku wypożyczania materiałów szczególnie cennych Biblioteka może żądać wpłacenia kaucji w wysokości ceny inwentarzowej wypożyczanej pozycji (nie mniej jednak niż 70 zł i nie więcej niż 150 zł). Osoby wpłacające kaucję według zasad w § 3 p. 3. dopłacają  różnicę wynikającą z ceny inwentarzowej wypożyczanej pozycji.
11.  Kaucja ulega przepadkowi na rzecz Biblioteki w przypadku nieregulowania zobowiązań, o których mowa w p. § 3.17. lub jeśli nie zostanie odebrana w ciągu 24 miesięcy od zaprzestania korzystania z wypożyczeń.
12.  Za przetrzymywanie książki ponad termin określony w p. 4 §3  Biblioteka pobiera opłatę w kwocie 20gr. od woluminu za dobę.
Przy naliczaniu opłaty nie odlicza się dni, w których Biblioteka jest nieczynna.
13. Biblioteka jest uprawniona do potrącania opłaty za zwłokę z kwoty wpłaconej kaucji.
14. Użytkownik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę, zobowiązany jest odkupić taką samą lub – w porozumieniu z bibliotekarzem – inną książkę o co najmniej identycznej wartości. W przypadku zniszczenia lub zagubienia jednej części wydawnictwa wieloczęściowego, użytkownik odpowiada jak za całość wydawnictwa.
15. W przypadku nieregulowania zobowiązania opisanego w p.14 § 3 użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia ekwiwalentu pieniężnego w wysokości ceny inwentarzowej zagubionej pozycji, nie mniej jednak niż 30 zł.
16. Przetrzymywanie wypożyczonych materiałów bibliotecznych poza wyznaczone terminy lub niewywiązywanie się z zobowiązań, o których mowa w p.12 § 3., p.14 § 3., p.15 § 3., powoduje zablokowanie możliwości korzystania z usług Biblioteki do czasu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki.
17. Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty oraz koszty ewentualnego delegowania inkasenta.
18.  Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi prawnych roszczeń zgodnie z przepisami.


§ 4
Zasady udostępniania zbiorów w czytelni
1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy obywatele niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami biblioteki.
2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne
3. Bibliotekarze mogą żądać od użytkowników przedstawienia karty bibliotecznej lub dokumentu potwierdzającego tożsamość.
4. Wierzchnie okrycie i teczkę lub torbę należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.
5. Czytelnik jest obowiązany wpisać się do rejestru korzystających z czytelni.
6. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego i czasopism bieżących.
7. Przyniesione ze sobą książki czytelnik zgłasza u dyżurnego bibliotekarza
8. Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.
9. Przed opuszczeniem czytelni, czytelnik zwraca książki i otrzymuje pozostawiony dokument.
10. Na kopiowanie rysunków, schematów, planów, map itp. czytelnik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.
11. Kopiowanie materiałów jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz. 83 z późn. zm.).
12. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za stan i całość udostępnionych mu materiałów bibliotecznych zgodnie z zasadami zawartymi  § 3 Regulaminu.
13. Za uszkodzone materiały czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość w zależności od stopnia uszkodzenia określa kierownik biblioteki.


§ 5
Zasady użytkowania sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu
1. Internet może być wykorzystywany wyłącznie do celów edukacyjnych, informacyjnych i poszukiwań bibliograficznych.
2. Osoby korzystające ze stanowisk komputerowych zobowiązane są do przedstawienia karty bibliotecznej lub dokumentu tożsamości.
3. Jedna osoba może korzystać z dostępu do Internetu przez 30 minut. Jeśli nie ma innych chętnych, możliwe jest przedłużenie tego czasu.
4. Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego ponosi odpowiedzialność za wykorzystywany sprzęt i zainstalowane oprogramowanie.
5. Zabronione jest wszelkie działanie powodujące uszkodzenie sprzętu komputerowego, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji, łamanie zabezpieczeń systemu oraz świadome wprowadzanie wirusów komputerowych do systemu.
6. Zabrania się:
- wykorzystywania stanowisk komputerowych do prowadzenia działalności zarobkowej,
- instalowania programów,
- otwierania stron zawierających treści pornograficzne,
- propagujące przemoc i rasizm, otwieranie stron zawierających pirackie oprogramowanie.
7. Przed zakończeniem sesji należy skasować pobrane i zapisane pliki oraz wyczyścić pamięć przeglądarki (szczególnie jeśli użytkownik podczas logowania korzystał z poufnych haseł). Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie tego wymogu.
8. Ściągnięte z Internetu pliki lub programy można zapisywać na własnych nośnikach za zgodą dyżurującego bibliotekarza.
9. Bibliotekarze mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika na stanowisku komputerowym.
10. Biblioteka stosuje oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z niniejszym regulaminem. Próby wejścia na strony, do których dostęp jest zabroniony są rejestrowane przez system w sposób umożliwiający identyfikację osób dokonujących takich prób.
11. Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu do komputera lub zażądać odejścia od niego jeśli uzna, że jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu systemu lub sprzętu.
12. Osoby niepełnoletnie mogą zostać pozbawione dostępu do sprzętu komputerowego na żądanie rodziców lub opiekunów.


§ 6
Konsekwencje nieprzestrzegania Regulaminu
1. Czytelnicy mogą zostać pozbawieni prawa do korzystania z biblioteki jeżeli:
a) Nie przestrzegają zasad wyrażonych w Regulaminie Biblioteki
b) Nie respektują norm i zasad zachowania obowiązujących w miejscach publicznych w sposób uwłaczający godności osobistej pracowników i użytkowników Biblioteki bądź ograniczający ich prawo do swobodnego korzystania z usług Biblioteki lub realizowania obowiązków zawodowych
c) Nie zachowują elementarnych zasad higieny osobistej
d) Swoim zachowaniem stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia innych pracowników i użytkowników Biblioteki
2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmuje Kierownik Biblioteki.


§ 7
Postanowienia końcowe
1. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach losowych Kierownik Biblioteki może, na umotywowany wniosek osoby zainteresowanej:
- Obniżyć wielkość roszczeń, o których mowa w § 3 lub od nich odstąpić,
- Czasowo odstąpić od przestrzegania niektórych przepisów niniejszego regulaminu.
2. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do Księgi skarg i wniosków, która znajduje się w siedzibie MBP w Łaskarzewie
3. Zmiany treści niniejszego regulaminu będą ogłaszane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www. bibliotekalaskarzew.pl

                                                                                    
Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 grudnia 2014 roku

Szybki kontakt

Adres:  ul. Alejowa 13, 08-450 Łaskarzew
Telefon: (25) 684-50-46
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.